نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران .

2 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران .

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران .

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی (توافق ارزشی، توافق هنجاری، توافق دینداری، سرمایه فرهنگی) موثر بر پایداری ازدواج‌های دانشجویی و ارائه مدل ساختاری مطلوب در دانشگاه‌های شهر اصفهان بود. طرح پژوهش رابطه‌ای از نوع پس رویدادی و مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان شامل دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که در فاصله سال‌های 1395 الی 1397 بصورت دانشجویی ازدواج کرده بودند. از بین این افراد، نمونه شامل 687 نفر بصورت نمونه‌گیری هدفمند دردسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل فرهنگی و پایداری ازدواج (Shariati, 2019) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل و آزمون شدند. یافته‌ها نشان داد که بین توافق ارزشی، توافق هنجاری، توافق دینداری و سرمایه فرهنگی با پایداری ازدواج روابط مثبت معناداری وجود دارد (01/0>P). یافته های مربوط به مدلسازی معادلات ساختاری نشان دادند که مدل پایداری ازدواج ارائه شده بر اساس عوامل فرهنگی، از برازش بسیار مناسبی برخوردار است و از هر حیث مورد تایید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Cultural Factors affecting Marital Stability in Student Marriage and presenting a favorable Structural Model in Isfahan universities

نویسندگان [English]

  • shariati shariati 1
  • reza esmaili 2
  • seed naser hejazi 3

1 PhD Student in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran. student

2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran. assistant professor

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was investigating the cultural factors (Value agreement, Normative agreement, Religious agreement, Cultural capital) affecting marital stability in student marriage and presenting a favorable structural model in Isfahan universities. The research design was a post-event relationship and structural equation modeling. The statistical population included all of Isfahan universities’ students, including University of Isfahan, Isfahan University of Technology, Khorasgan Azad University and Isfahan University of Medical Sciences, who were married as students between 2016 and 2018. Among these individuals, a sample of 687 people was selected by purposive convenience sampling. The assessment tool included a researcher-made questionnaire on cultural factors and marital stability (Shariati, 2019). Data were analyzed and tested using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. Findings showed that there is a significant positive relationship between value agreement, normative agreement, religious agreement and cultural capital with marital stability (P <0.01). Findings of structural equation modeling showed that the proposed model of marriage stability based on cultural factors has a very good fit and is approved in every way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cultural Factors
  • Marital Stability
  • Student marriage