نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و مشاوره ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی خانواده درکاهش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بود. پژوهش به روش شبهآزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری دوماهه انجام شد. جامعه آماری تعداد 100 خانواده با تجربه خشونت خانگی مراجعه کننده به واحد مشاوره مرکز صلاح‌الدین سنندج بود که از بین آنها 30 خانواده با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس بر اساس ملاک ورود به پژوهش انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه‌های خشونت علیه زنان Mohseni Tabrizi, Kaldi, Javadianzadeh, 2013)) و مواجهه کودکان با خشونت خانگی Edleson, Shin & Armendariz, 2008)) استفاده شد. برای گروه آزمایش، آموزش برنامه توانمندسازی طبق پروتکل محقق ساخته طی 16 جلسه 2 ساعته اجرا شد. داده‌ها با آزمون کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش برنامه توانمندسازی خانواده در کاهش خشونت علیه زنان و کودکان ‌اثر داشته (p <0/01) و این تاثیر در دوره پیگیری پایدار مانده است. آموزش برنامه توانمندسازی خانواده در مواجهه با مشکلات زندگی و آشنا نمودن آنان با عوامل زمینه‌‌‌ساز بروز خشونت خانگی و آموزش انتخاب رفتارهای جایگزین می‌تواند در پیشگیری و یا کاهش خشونت خانگی اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of training family empowerment program in reducing domestic violence against women and children

نویسندگان [English]

  • fatemeh shiri 1
  • Mahmood Goudarzi 2

1 Department of psychology and counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of family counseling, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of training the program of family empowerment on reducing domestic violence against the women and children. design quasi-experimental with pre-test, post-test, and two-month follow-up with control group was used. The statistical population included 100 families with experiencing domestic violence referred to the Salaheddin Counseling Center of Sanandaj. Through available sampling method, 30 families were selected based on the inclusion criteria, and were randomly assigned to two experimental and control groups. Violence against Women Survey Questionnaire Mohseni Tabrizi, Kaldi, Javadianzadeh, 2013) and Childhood Exposure to Domestic Violence Scale (Edleson, Shin, & Armendariz, 2008) were used to collect data. For the experimental group, an empowerment training program was conducted according to the researcher-made protocol in 16 sessions of 2-hour duration each held twic a week. Then, the data were analyzed by covariance. Results showed that training the program of family empowerment reduced violence against the women and children (p < 0/01). The effect was sustained during the follow-up period. Training the program of family empowerment in facing life problems, familiarizing them with the causes of domestic violence and teaching them to choose alternative behaviors can be effective in preventing or reducing the domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: empowerment
  • domestic
  • Violence