نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، اردبیل، ایران.

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مشاور خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، ایران.

3 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، اردبیل، ایران.

چکیده

رضایت از زندگی یکی از مؤلفه‌های مهم بهزیستی است که سطوح پایین آن در بین افراد پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. تحقیقات بسیاری بر روی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی انجام‌شده است که یکی از این عوامل تاب‌آوری است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی نتایج رابطه بین تاب‌آوری و رضایت از زندگی و محاسبۀ اندازه اثر آن‌ها با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل بوده است. به‌منظور پاسخگویی به سؤال فراتحلیل، از مجموعه پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ رابطۀ تاب‌آوری و رضایت از زندگی در سطح کشور، 11 پژوهش که ازلحاظ روش‌شناختی موردقبول بود و ملاک‌های درون‌گنجی را داشت، برای انجام فراتحلیل انتخاب شد. بازۀ زمانی مطالعات از سال 1385 تا 1398 بوده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش Schmitt and Hunts نشان داد که میانگین اندازه اثر مربوط به رابطۀ تاب‌آوری و رضایت از زندگی در ایران برای مدل اثرات ثابت برابر 411/0 و برای اثرات تصادفی برابر 422/0 است که هر دو در سطح 000/0 معنادار هستند؛ بنابراین میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر 422/0 است و این مقدار با توجه به معیار Cohn در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of researches on relationship between resilience and life satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mirnader Miri 1
  • abbas hemati 2
  • Niloofar Mikaeili 3

1 Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.

2 Family counselor, Khatam university, Iran.

3 Associate Professor Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.

چکیده [English]

Life satisfaction is one of the important components of well-being, that its low levels among people have many negative consequences. A lot of research has been done on the factors affecting life satisfaction, which one of this factors is resilience. In this direction, the purpose of this study was to collect and integrate the results of the relationship between resilience and life satisfaction and calculate their effectsize by using the meta-analysis model. In order to answer the meta-analysis question, from among all research on the relationship between resilience and life satisfaction in carried outthroughout Iran, 11 research studies which were acceptable in terms of methodology and ex-hibited inclusivecriteria, were sele-cted for the meta –analysis. The period of studies has been from 2006 to 2019.The combination of effect size by Schmitt and Hunts method shows that the average effect size of the relationship between resilience and life satisfaction in Iran is for a fixed effect model 0/411 and for random effect model 0/422, that both of which are significant at level of 0/000. Therefore, the average effect size of current study is 0/422 and this amount is moderate according to the Cohen criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • life satisfaction and meta-analysis
Abolghasemi, A. (2011). The relationship of resilience, self-efficacy and stress with life satisfaction in the students with high and low educational achievement. Psychological studies. 7(3): 131-151. [Persian]
Abolghasemi. A & TaklaviVaraniyab. S. (2010). Resilience and perceived stress: predictors of life satisfaction in the students of success and failure. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5: 748–752. [Persian]
Arzany, Gh & Basari, A. (2016). Predict of life satisfaction with an emphasis on religious identity, the power of resiliency and hope to the lives of in military and police personnel. Military Psychology, 6(24), 23-33. [Persian]
A'zami, Y. Mo'tamedi, A. Doostian, U. jalalvand, M. & Farzanwgan, M. (2013). The Role of Resiliency, Spirituality, and Religiosity in Predicting Satisfaction with Life in the Elderly, 3(12): 1-20. [Persian]
Anari, A., Mazaheri, M., Tahmasian, K. (2014). Life Satisfaction, Internalizing and Externalizing Disorders in Social Networks Users and Non-Users. Journal of Stratrgy for culture, 7(27), 119-137 [Persian]
Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009).Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by buildingresilience. Emotion, 9, 361–368.
Bakhshayesh, A. (2016). Investigating the relationship between resilience and friendship quality with life satisfaction among students. Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(25), 145-158 [Persian]
Besharat M, Jahed H, & Hosseini A. (2014).Investigating the Moderating Role of Satisfaction with Life in the Relationship between Resiliency and General Health. Culture counseling, 5(17): 67-87 [Persian]
Bigdeli I, Najafy M, Rostami M. (2013). The Relation of Attachment Styles, Emotion Regulation, and Resilience to Well-being among Students of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 13 (9): 721-729 [Persian]
Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The
 
multifaceted nature of happiness. In E. Diener (Ed.), Assessing well-being: The collected works of Ed Diener (pp.67˚ 100). New York, NY: Springer
Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., &Finkel, S. M. (2008). Open heartsbuild lives: Positive emotions, induced through loving–kindness meditation,build consequential personal resources. Journal of Personality and SocialPsychology, 95, 1045–1062.
hoseini beheshtian M, & mirzazadeh R. (2017).Effectiveness of resilience training on emotion regulation strategies and life satisfaction among women-headed households. Sociological cultural studies, 7(3): 19-36 [Persian]
Gilman, R., & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report veryhigh life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35, 311–319.
Ghorani L, & Safiri KH, & Bastani S. (2012), Informal social networks, the level of social support and the level of life satisfaction of married employed women working in 55-20 years old in Ardabil. [dissertation). Tehran: Alzahra University [Persian].
Ghorbanizadeh V, & Hasan nangir T. (2015). Practical guide to meta-analysis with software CMA2. Tehran: Sociologists Publications, First Edition. [Persian]
Haddadi, P., & Besharat, M. A. (2010). Resilience, vulnerability and mental health.Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 639–642. [Persian].
Karami J, Sanjabi A, & Karimi P. (2017). The Prediction of Life Satisfaction among the Elderly Based on Resilience and Happiness. Aging Psychology, 2, 4 (7): 229-236. [Persian].
Khalatbari J, & Bahari S. (2009). Relationship between resilience and satisfaction of life. Journal of educational psychology, 1(2): 78-89 [Persian].
Liu, Y., Wang, Z., & Lü, W. (2013). Resilience and affect balance as mediators between trait emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual differences54(7), 850-855.
Liu. Y, Wang. Z-h. Li. Z. (2012), Affective mediators of the influence of neuroticism and resilience on life satisfaction, Personality and Individual Differences 52: 833–838
Naemi A. (2017). The resiliency, hardiness, life satisfaction and body image in high school female students of Sabzevar. Women in development and politics, 14(4): 535-552 [Persian].
Naemi A. (2015). The effect of resiliency training on mental health, optimism and life satisfaction. Positive psychology research, 1, 3(3): 33-44 [Persian].
Namaki Bidgholi Z, & Sadighi Arfaee F. (2017).Relationship between Mindfulness and Resiliency with Academic Procrastination in Kashan University. Journal of modern psychological researches, 12(45): 281-301 [Persian].
Nasrollahi N, Mokhtari H, & Seyedein M. (2014). Knowledge and information science research. Iranian research institute for information science and technology, 29 (2): 293-316 [Persian].
Pidgeon, A. M., Rowe, N. F., Stapleton, P., Magyar, H. B., & Lo, B. C. (2014). Examining characteristics of resilience among University students: An international study. Open journal of social sciences2(11), 14.
Poursardar F, Abbaspour Z, Abdi Zarrin S, & Sangari A A. (2012). The effect of resilience on mental health and life satisfaction, a psychological model of well-being. Lorestan university of medical sciences, 14 (1): 81-89 [Persian].
Proctor, C. L., Linley, P. A., & Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: A review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10, 583–630.
Rezaeemanesh B, & Abbaspour J. (2015). Meta-Analysis relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment. Journal of management studies in development and evolution, 24. 78(78): 65-88 [Persian].
Roozegar Z, Sarvghad S, & Kheir M. (2012).The Relationship between Resilience and coping styles with stress and life satisfaction in female teachers in shiraz. [dissertation). Fars province: Islamic Azad University, Marvdasht Branch [Persian].
Samani S, Jokar B, & Sahragard N. (2007). Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. IJPCP. 13 (3): 290-295 [Persian].
Sardarzadeh F, Jian Bagheri M,& malake F M. (2016).The role of resilience in reduction of job stress and job burnout among employees of satellite project of Iranian Offshore Oil Company. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 3 (4): 61-77 [Persian].
Shi. M, Wang. XX, Bing. YG &Wang. L., (2015). The mediating role of resilience in the relationship between stress and life satisfaction among Chinese medical students: a cross-sectional study. BMC medical education, 15 (16): 1-7
Sujoodi A, Masoomi Rad R, Avardide S, & Abdi F. (2015). Examining social factors affecting life satisfaction (case study students Payame Noor University unit of the shaft). Rooyesh. 4 (3): 19-30 [Persian].
Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction duringadolescence advantageous? Social Indicators Research, 78, 179–203
Tatar A, Nesayan A, & Asadi R. (2018). Mediating Role of Resilience and Hope in the Relationship Between Perceived Social Support and Life Satisfaction in Orphaned Adolescents.. Contemporary psychology, 13(1): 40-49 [Persian].
Valois. RF, Zullig. KJ , Huebner. ES, & Drane. JW. (2004), LIFE SATISFACTION AND SUICIDE AMONG HIGH SCHOOL ADOLESCENTS, Social Indicators Research 66: 81–10.