نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. گروه مشاوره ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان.ایران.

3 گروه مشاوره. دانشگاه رازی کرمانشاه. ایران.

4 گروه مشاوره. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ایماگوتراپی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سال 1397 بود. برای انتخاب حجم نمونه، 30 زن به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه درمان هفتگی 90 دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه طی این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC) استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا)، با استفاده از نسخه 24 نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شد. بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری داده‌های پژوهش می‌توان گفت که زوج‌درمانی ایماگوتراپی موجب افزایش معنادار کیفیت ابعاد رابطه زناشویی و تمام شش خرده ‌مقیاس‌های آن (رضایت از رابطه، اعتماد، تعهد، شور و هیجان جنسی، صمیمیت و عشق) شده است (05/0>P)؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از این است که از رویکرد ایماگوتراپی می‌توان برای بهبود کیفیت رابطه زناشویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Couple Therapy based on Imago Relationship Therapy (IRT) on quality of marital relationship in married women

نویسندگان [English]

  • hossein matin 1
  • Nasser Yoosefi 2
  • mahya solgi 3
  • masoumeh arjmand mazidi 4

1 Ph.D. Student. Department of counselling, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of Psychology and Counseling, University of Kurdistan;

3 Razi university, Kermanshah. Iran

4 Razi university, Kermanshah. Iran

چکیده [English]

This study was conducted aimed at investigating the effect of couple therapy based Imago Relationship Therapy (IRT) on quality of marital relationship in married women. The research method was semi-experimental (pre-test -post-test with control group). The statistical population of this study was married women with marital conflict referring to Hamedan counseling centers in 2018. To select the sample size, 30 women were selected through convenience and purposeful sampling and were randomly assigned into two experimental (15 member) and control (15 member) groups. the experimental group received treatment for 8 sessions of a 90-minute weekly treatment, and the control group received no intervention during this period. To collect data, the instrument of perceived Relationship Quality Components (PRQC) were employed. The collected data was analyzed using multivariate covariance through SPSS software, version 24. Based on the results of multivariable covariance analysis of data, it can be said that Imago Relationship Therapy significantly increases the quality of marital relationship dimensions and all six sub-scales (satisfaction of relationship, trust, commitment, passion and love, intimacy and love) have been made (p < 0/05); Therefore, the research results indicate that the Imago Relationship Therapy approach can be used to improve the quality of marital relationship in married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • imago relationship therapy
  • quality of marital relationship dimensions
  • married women