نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایلام، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر مداخله‌ای با روش نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری کلیه افراد وابسته به مواد دارای اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه که 60 نفر ازآنها به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ازمقیاس های دلبستگی بزرگسالان راس، اختلال شخصیت مرزی، مراحل آمادگی تغییر رفتار و انگیزش برای درمان، افکار اعتیاد، پرسشنامه محقق ساخته عود، ولع، لغزش و پرهیز، پروتکل درمانی مداخله انگیزش و پروتکل درمان دلبستگی استفاده شد. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان دلبستگی و درمان انگیزشی، میزان لغزش، عود و ولع بیماران را به طور معنی داری کاهش و تداوم پرهیز را افزایش می دهند. درمان دلبستگی و درمان انگیزشی بر میزان لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز بیماران در آزمون پیگیری ماندگاری داشته است. میزان تغییرات نمرات لغزش، عود، ولع و پرهیز افرادی که درمان دلبستگی را دریافت کرده اند بیشتر از افرادی که تحت درمان انگیزشی قرار گرفته اند، بوده است. درمان دلبستگی در مقایسه با درمان انگیزشی بر کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز مصرف مواد در بیماران تاثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and Effectiveness of Attachment Therapy with Motivational Therapy in Reducing Slip, Recurrence, Craving and Continuing to Avoid Substance Use in Patients with Substance-Dependent Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • hojjatolah tahmasebian 1
  • vahid ahmadi 2
  • shahram mami 3

1 PhD student of General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology,Ilam Branch Islamic Azad University, Ilam, Ilam, Iran.

3 Assistant Professor, PhD in General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The present study was a quasi-experimental interventional study with pre-test post-test design with control group and 3-month follow-up. The statistical population of all substance abusers with borderline personality disorder referred to addiction treatment centers in Kermanshah city, 60 of whom were selected by convenience sampling method.Adult attachment scales, borderline personality disorder, behavioral and motivational readiness stages for addiction treatment, addiction thoughts, researcher-made questionnaire of relapse, craving, slip and abstinence, motivational intervention therapy protocol, and attachment treatment protocol were used. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that attachment therapy and motivational therapy significantly decreased the slip, recurrence and craving of patients and increased the continuity of abstinence. Attachment therapy and motivational therapy had an effect on the rate of slip, relapse, craving and persistence of patients in the follow-up test.The rate of changes in slip, relapse, craving and abstinence scores was higher in those who received attachment therapy than those who received motivational therapy. Attachment therapy is more effective in reducing slip, relapse, craving, and continued drug use than motivational therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment therapy
  • Motivational therapy
  • Slip and relapse
  • Craving and abstinence
  • borderline personality disorder
  • Substance dependents