نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه آموزشی روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای هیجانات اخلاقی و انگیزه اخلاقی، در تأثیر گسست اخلاقی بر قلدری بود. به منظور دستیابی به این هدف، از بین کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران، با استفاده از روش‌های خوشه‌ای و تصادفی ساده تعداد 486 دانش‌آموز انتخاب گردید، که شامل 254 دانش‌آموز پسر و 232 دانش‌آموز دختر بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به چهار پرسشنامه قلدری (تورنبرگ و جانگرت، 2014)، گسست اخلاقی (تورنبرگ و جانگرت، 2014)، هیجانات اخلاقی تورنبرگ و همکاران (2016) و پرسشنامه محقق ساختۀ انگیزۀ اخلاقی که همگی دارای روایی و پایایی بودند، پاسخ دادند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و با کمک نرم‌افزارهای spss22 و PLS-SEM تجزیه و تحلیل شد. با توجه به سطح معناداری یافته‌ها و همچنین استاندارد بودن دیگر شاخص‌های مورد بررسی، هر دو فرضیه پژوهش تأیید شده و نشان داده شد که انگیزۀ اخلاقی و هیجانات اخلاقی هر دو نقش واسطه‌ای بین گسست اخلاقی و قلدری دارند (05/0≥α). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مطابق با مفهوم عاملیت اخلاقی از نظریه شناختی اجتماعی بندورا، جهت بررسی رفتارهای اخلاقی افراد، علاوه بر عوامل شناختی و استدلال اخلاقی، می‌بایست به عوامل هیجانی نیز توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Moral Motivation and Moral Emotions in the Effect of Moral Disengagement on Bullying (Tehran Elementary School Students)

نویسندگان [English]

  • masoume torkashvand 1
  • haadi keramati 2
  • robabe noori 3

1 PhD student of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran

2 kharazmi university

3 kharazmi university

چکیده [English]

In this study, the mediating role of moral emotion and moral motivation in the effect of moral disengagement on bullying has been investigated. For this purpose, 486 students, including 254 male and 232 female students were selected through simple clustering and random sampling from among all the elementary and high school students in Tehran. Participants responded to four questionnaires included; Bullying (Thornberg & Jangert, 2014), Moral disengagement (Thornberg & Jangert, 2014), Moral emotions (Thornberg et al, 2016), and a researcher-made questionnaire, Moral motivation. This study was conducted using a path analysis method with the help of spss22 and PLS-SEM software. hypotheses have been confirmed (P≤0/05), and it has been shown that moral motivation and moral Emotion both have a mediating role in the relationship between moral Disengagement and bullying. Therefore, it can be concluded that according to the concept of the moral agency from Bandura's social cognitive theory, emotional factors should be considered in addition to cognitive factors and moral reasoning in order to examine the moral behavior of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bullying
  • moral disengagement
  • moral emotion
  • moral motivation
  • Elementary schools