نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار آموزش کودکان استثنایی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نظام‌مند و ارائه فراترکیبی از پژوهش‌های مرتبط با آموزش پذیرش و تعهد برای دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه دارای اختلال لکنت زبان بود. پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب با رویکردی سنتز پژوهانه و با در نظر گرفتن مدل هفت مرحله‌ای سندلوسکی و بارسو بود. داده‌های موردنیاز از طریق جستجوی واژگان کلیدی اکت، پذیرش و تعهد، لکنت زبان، اختلال عصب تحولی در منابع کتابخانه‌ای، پایان‌نامه‌ها و مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی ERIC،GoogleSchoolar، ProQuest، PubMed، Science Direct، Scopus، springer Magiran، Irandoc در بین سال‌های 1990 تا 2021 جمع‌آوری شد. به‌منظور جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی به‌صورت جداگانه و ترکیبی استفاده شد. پایه‌های نظری و مضامین اصلی و ترکیبی استخراج، تحلیل مضمون و طبقه‌بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان داد که برنامه آموزش اکت در حوزه‌های آموزش پذیرش و تعهد اثربخش بوده است. یافته‌های این پژوهش با مشخص نمودن ماهیت برنامه آموزش پذیرش و تعهد نشان می‌دهد که با توجه به پیشینه نظری و تجربی موجود، این ایده به‌عنوان یک بسته آموزشی برای دانش‌آموزان دارای لکنت قابل‌طرح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Acceptance and Commitment Training Program for Students with Stuttering Disorders: A Synthetic Research Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bardel 1
  • rahim badrigargari 2
  • Shahruz Nemati 3
  • Shahram Vahedi 2

1 Ph.D. in Educational Psychology, Department of Educational Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to systematically present and present a meta-combination of research related to acceptance and commitment education for high school students with stuttering disorder. The research was qualitative using a hybrid strategy with a synthetic research approach and considering the seven-step model of Sandlowski and Barso. Required data by keyword search Act, Acceptance and Commitment, Stuttering, Transformational Nerve Disorder in Library Resources, Theses and Articles in ERIC, GoogleSchoolar, ProQuest, PubMed, Science Direct, Scopus, Springer Databases Magiran, Irandoc was collected between 1990 and 2021. It was used to search internal and external databases separately and in combination. Theoretical bases and main and combined themes were extracted, content analysis and classified. The results of the review and analysis of studies and researches showed that the act training program has been effective in the fields of acceptance and commitment training. The findings of this study, by specifying the nature of the admission and commitment education program, show that according to the existing theoretical and experimental background, this idea can be designed as an educational package for students with stuttering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment
  • Stuttering
  • Synthesis research
  • high school student