نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

4 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30486/jsrp.2020.1890769.2249

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پیوند با مدرسه بر قلدری با میانجی‌گری شیوه‌های فرزندپروری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر سنندج به تعداد 7618 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دادند که از این بین 366 دانش‌آموز به صورت تصادفی چندمرحله‌ای وارد نمونه شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس قلدری اسپلج و هولت (2001)، مقیاس پیوند با مدرسه اسپرینگر و همکاران (2009) و پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند (1972) بود. روش آماری مورد استفاده تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بود. براساس یافته‌ها اثر مستقیم پیوند با مدرسه بر قربانی بودن، قلدربودن، شیوه فرزندپروری مقتدر و شیوه فرزندپروری مستبد (01/0P<) معنی‌دار بود. اثر غیرمستقیم پیوند با مدرسه بر قربانی بودن با واسطه‌گری شیوه فرزندپروری مستبد (05/0P<) معنی‌دار بود. اثر غیرمستقیم پیوند با مدرسه بر قلدر بودن با واسطه‌گری شیوه‌ فرزندپروری مستبد و مقتدر (05/0P<) معنی‌دار بود. نتایج نشان دهنده اهمیت مدرسه و شیوه‌های فرزندپروری در کنترل رفتارهای منفعلانه و فعالانه در پدیده قلدری است. بنابراین با آموزش به والدین در به کارگیری شیوه فرزندپروری صحیح و آموزش به معلمان در چگونگی افزایش علاقه‌مندی و جذب دانش‌آموزان به مدرسه می‌توان پدیده قلدری را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of school cohesion on bullying with the mediation of parenting styles in secondary high school male students

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah ghaampour 1
  • Masood Sadeghi 2
  • samira ghare veysi 3

1 Lorestan university

2 Lorestan university

3 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of school cohesion on bullying with the mediation of parenting styles. The research method is descriptive and of correlational type. All secondary high school male students in Sanandaj at the number of 7618, formed a statistical population of the study, among which 366 students accidentally entered the sample in several stages. The research tools included Espelage & Holt's bullying scale , school cohesion scale of Springer et al. and Bumrind’s parenting styles questionnaire. The statistical method used was multiple regression analysis and path analysis. According to the findings, the direct effect of school cohesion on victimization, bullying, powerful parenting style and authoritarian parenting style (P <0.01) was significant. The indirect effect of school cohesion on victimization mediated by authoritarian parenting style was significant (P <0.05). The indirect effect of school cohesion on bullying mediated by powerful and authoritarian parenting styles was significant (P <0.05). The results show the importance of school and parenting styles in controlling passive and active behaviors in bullying. Therefore, bullying can be reduced by teaching parents how to use the right parenting style and teaching teachers how to increase their interest and attract students to school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bullying
  • school cohesion
  • Parenting styles
  • male students
  • Secondary High School