نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار مدعو، گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران و دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.30486/jsrp.2022.1940869.3177

چکیده

چکیده
بیماری سرطان بر جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی بیمار از جمله وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوی ارتباط خودمهارگری با بهزیستی هیجانی به واسطه نقش شفقت خود و تنظیم هیجان در بیماران سرطانی بود. روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران سرطانی در سال 1399می باشد که به شکل نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر(زن و مرد) از بیماران سرطانی در بیمارستان‌ امام حسین (ع) شهر تهران بود. برای جمع آوری داده از مقیاس خودمهارگری تانگنی و همکاران (2004)، فرم کوتاه مقیاس شفقت خود (ریس و همکاران، 2011)، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و جان (2002) و مقیاس بهزیستی ذهنی کی‌یز و ماگیارمو(2003) استفاده گردید. کلیه تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه‌ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه MACRO پریچر و هایز (2008) استفاده شد. نتایج نشان داد خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی اثر مستقیم و معنی دار دارد. همچنین، اثر مستقیم خودمهارگری بر شفقت خود و تنظیم هیجان نیز معنادار بود. اثرغیرمستقیم خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی به واسطه شفقت خود معنی دار بود اما اثرغیرمستقیم خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی به واسطه تنظیم هیجان معنی دار نبود. نتایج پژوهش برای متخصصان و روانشناسان حوزه سلامت تلویحات کاربردی داشته و می‌توان نتیجه گرفت که خودمهارگری به واسطه شفقت بر بهزیستی هیجانی بیماران سرطانی اثر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of self-control with emotional well-being on the role of self-compassion & emotion regulation in cancer patients

نویسندگان [English]

  • maryam abedini 1
  • bahman Akbari 2
  • abbas sadeghi 3
  • Samereh Asadi Majreh 4

1 -Phd, student in general psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3 Invited Associate professor, Department of psychology, Rasht Branch, Islamic Azad university, Rasht, iran, Associate Professor, Department of Counseling, University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Assistant Professor, Department of psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

ABSTRAC
Cancer affects various aspects of a patient's quality of life, including mental, psychological, social, and economic status. The aim of this study was to evaluate the relationship between self-control with emotional well-being due to the role of self-compassion and emotion regulation in cancer patients. The method of this research is descriptive and the correlational research design is structural equation modeling. The statistical population in this study includes cancer patients in 1399 that were selected by purposive sampling. The sample consisted of 200 (male and female) cancer patients in emam hosein hospital in Tehran. To collect data from the Tangney et al.'s (2004) Self-Control scale, the Gross and John Emotion Regulation Questionnaire (2002), and the emotional Well-Being Scale of Keys & Magyar-Moe (2003) was used. All analyzes were performed using SPSS26 and AMOS24 software. Bootstrap method was used to analyze the intermediate relationships in MACRO Preacher and Hayes (2008). The results showed that self-control has a direct and significant effect on emotional well-being. The direct effect of self-control on self-compassion and emotion regulation was also significant. The indirect effect of self-control on emotional well-being due to self-compassion was significant, but the indirect effect of self-control on emotional well-being was significant due to emotion regulation. The results of the research have practical implications for health professionals and psychologists and it can be concluded that self-control through self-compassion has an effect on the emotional well-being of cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: emotional well-being
  • emotion regulation
  • self- compassion
  • Self-Control
  • cancer