نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 شرکت گاز استان هرمزگان

3 دانشگاه شهید بهشتی

10.30486/jsrp.2022.1944404.3236

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه‌های سرمایه روانشناختی و تعارض کار-خانواده در پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بود. طرح پژوهش رابطه‌ای، از نوع همبستگی بود که بر روی 130 نفر از افرادی که در یک طرح پژوهشی شرکت کرده بودند، انجام گرفت. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه سرمایه روانشناختی (2007) Luthans & et al (PCQ)، پرسشنامه عملکرد شغلی Hersey & Goldsmith (1981)و پرسشنامه تعارض کار-خانواده Carlson & et al. (2000) (WFCS) استفاده شد. . برای تجزیه و تحلیل آماری داده‎ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد و یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عملکرد شغلی و سرمایه روانشناختی همبستگی مثبت و بین عملکرد شغلی و تعارض کار-خانواده همبستگی منفی وجود دارد و متغیر امیدواری سرمایه روانشناختی و تعارض مبتنی بر زمان خانوادگی، عملکرد شغلی (001/0 > p) را پیش بینی می‌کنند . با توجه به نتایج پژوهش، مدیران سازمان‌ها باید برنامه‌های آموزشی مناسب در جهت ارتقای سرمایه روانشناختی و آموزش مقابله با تعارضات کار-خانواده برای کارکنان در نظر بگیرند تا عملکرد شغلی را در کارمندان تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting job performance based on work-family conflicts and psychological capital in employees of Hormozgan Province Gas Company

نویسندگان [English]

  • azadeh askari 1
  • Bahman Bazgir 2
  • Mohadese Hadipour 3
  • Bahare Eslami 2
  • najme sadeghi 2

1 faculty member of shahid beheshti university

2 Hormozgan Province Gas Company

3 shahid Beheshti University

چکیده [English]

This study aims to investigate the role of psychological capital components and work-family conflict in predicting job performance of employees of Hormozgan Gas Company. This research is an applied correlational study which was conducted on 130 of Hormozgan Gas Company personnel. In order to collect data, three Luthans (2007) psychological capital questionnaires (PCQ), Hershey and Goldsmith (1981) Job Performance Questionnaire and Carlson et al.'s (2000) Work-Family Conflict Questionnaire (WFCS) were used. validity and reliability of the scales were approved. Data were analysed with pearson correlation coefficient and Stepwise regression and The research findings indicated that there is a positive correlation between job performance and psychological capital and a negative correlation between job performance and work-family conflict(p<0.001) Hope and family time conflict have predictive roles on job performance. According to the results, managers of organizations should allocate appropriate training programs to promote psychological capital and instruct employees how to deal with work-family conflicts to strengthen their job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • job performance
  • Work-Family Conflict
  • employees of Hormozgan province Gas Company