نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی_مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات و مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.30486/jsrp.2022.1948960.3307

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه ادراک از عدم تعادل تلاش- پاداش، تعارض کار- خانواده و بهزیستی ذهنی انجام گرفت. پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و بصورت علی_مقایسه ای بررسی شد. جامعه آماری پژوهش -شامل ‌کلیه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در سال 1397 بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان از این جامعه، نمونه ای به تعداد ۲۴۸ نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل ‌پرسشنامه عدم -تعادل- تلاش پاداش(Siegrist, 2013)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده (Carlson, Kacmar & Williams, 2000)و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (Keyes, Magyar-Mae, 2003)بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزازSpss25 و داده ها با ازمون هایt بررسی و برای مقایسه میانگین دوجامعه از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان ‌داد که میزان عدم عادل تلاش- پاداش در هیات علمی(381/2p=) و در کارکنان(385/2p=) و همچنین میزان بهزیستی ذهنی در هیات علمی(866/2p=) و در کارکنان(860/2p=) محاسبه شد که در هر دو مورد در سطحی پایین‌تر از میانگین قرار داشت. میزان تعارض کار- خانواده در هیات علمی(288/3p=) و در کارکنان(348/3p=) برآورد شد که بیشتر از سطح میانگین قرار داشت. همچنین در متغیرهای عدم تعادل تلاش- پاداش، تعارض کار- خانواده و بهزیستی ذهنی بین دو گروه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Perceptions of Effort-Reward Imbalance, Work-Life Conflict and Mental Well-Being Between Official Staff and Faculty Members of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

نویسندگان [English]

  • sayed saeed navabi 1
  • Mansoureh Pourmiri 2

1 MA of public Management-Change Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences and Business Administration, Faculty of Humanities & Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to compare perceptions of effort-reward imbalance, work-life conflict and mental well-being. The research was applied in terms of purpose, descriptive and causal-comparative in nature. The statistical population of the study included all official staff and faculty members of the Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch in 2019. Through the Krejcie and Morgan table from this population, a sample of 248 people was selected. The research instruments included the Balance-Reward Effort Questionnaire (Seagrist, 2013), the Work-life conflict Questionnaire (Carlson, Kacmar & Williams, 2000) and the Mental Well-Being Questionnaire (Keyes, Magyar-Mae, 2003). The method of evaluation and analysis of data is done by Spss25 software and the data were analyzed by t-tests. The results showed that the rate of effort-reward imbalance in the faculty (p=2.381) and in the staff (p=2.385) as well as the rate of mental well-being in the faculty (p=2.866) and in the staff (p=2.860) was calculated and these results Was lower than average in both cases. The rate of work-life conflict in faculty (p=3.288) and staff (p=3.348) was estimated to be higher than the average. Also, there is no significant difference in the variables of effort-reward imbalance, work-life conflict and mental well-being between the two groups of formal staff and faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "effort-reward imbalance"
  • "work-family conflict"
  • "subjective well-being"
  • "staff and faculty"