نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد واحد سنندج،سنندج، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

3 روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، قروه، ایران

4 گروه روان شناسی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

10.30486/jsrp.2020.1892866.2302

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تحقیقات کیفی بومی مرتبط با ازدواج موفق بر تعارضات زناشویی انجام شده است. روش پژوهش به صورت شبه آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون، پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان در سال 98 بود که تعداد 30 زوج انتخاب و بااستفاده از نمونه گیری دردسترس در دو گروه آزمایش (15زوج) و کنترل (15زوج) گمارده شدند. سپس پرسشنامه تعارضات زناشویی (sanaei,2008) بر روی آنها اجرا شد. برای گروه آزمایش 8 جلسه فردی (90 دقیقه ای) به صورت هفتگی یک جلسه در طی دو ماه، آموزش مبتنی بر تحقیقات کیفی بومی مرتبط با ازدواج موفق برگزار شد و برای گروه کنترل هیچ آموزشی صورت نگرفت. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری (05/0p ≥ ) بین دو گروه در متغیر تعارضات زناشویی وجود دارد و میانگین نمرات در گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بود. به این ترتیب برنامه آموزشی تدوین شده مبتنی بر تحقیقات کیفی بومی مرتبط با ازدواج موفق در کاهش تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effectiveness of a training program related to successful marriage over marital conflicts based on indigenous qualitative research

نویسندگان [English]

  • zeinab salari zare 1
  • Mahmood Goudarzi 2
  • farzad zandi 3
  • parviz karimisani 4

1 مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد واحد سنندج،سنندج، ایران

2 Department of family counseling, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Qorveh, Iran

4 Department of Psychology, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

چکیده [English]

The study aimed to evaluate the effectiveness of a training program related to successful marriage over marital conflicts based on indigenous qualitative research. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, design. By using convenience sampling and Selected as 30 Couple sample in two experimental(15 Couple) and control (15 Couple) groups, the statistical population of the study were all conflicting couples referred to Gorgan city counseling centers in 2019. Then, the marital conflict questionnaire (Sanaei, 2008) was performed on them. Once in a week for two months, eight (90 minute) individual sessions of training based on indigenous qualitative research related to successful marriage were held, and no training was performed for the control group. Then, the post-test was performed on both groups. Multivariate covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference (p ≥ 0.05) between these two groups in the marital conflict variable and the Mean in the experimental group was lower than the control group. In this way, the compiled educational program related to successful marriage based on indigenous qualitative research can be effective in reducing marital conflicts between couples who go to the counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful marriage
  • marital conflicts
  • native qualitative research