نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30486/jsrp.2022.1952698.3370

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل یابی رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی ناخوشایند با میانجی­گری تنظیم شناختی هیجان در کارکنان بیمارستان بود. طرح پژوهش رابطه‌ای از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 500 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس از بین پرستاران زن مشغول به کار در بیمارستان­های شهر اصفهان در سال 1400 انجام شد. برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی(Weiss and et al, 1967)، پرسشنامه سبک زندگی(Smith and Miller, 1988) و پرسشنامه تنظیم­ شناختی هیجانی(Garnefski and Kraaij, 2007) استفاده شد. داده­ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد که سبک زندگی و تنظیم شناختی هیجان بر رضایت شغلی اثر مستقیم دارد (01/0>P). همچنین بر اساس یافته‏های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود (061/0=RMSEA و 05/0>P-value) و مسیر غیرمستقیم سبک زندگی از طریق نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان بر رضایت شغلی معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران زن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The modeling job satisfaction based on unpleasant lifestyle with mediating by cognitive emotion regulation in hospital staff

نویسندگان [English]

  • hadi barati 1
  • fariba hasani 2
  • Afsaneh Ghanbaripanah 2
  • Kambiz Poshaneh 2

1 مشاوره

2 روانشناس

چکیده [English]

The purpose of this study was to mmodeling job satisfaction based on unpleasant lifestyle with mediating by cognitive emotion regulation in hospital staff. The research design was a structural equation modeling relationship. This study was conducted in the presence of 500 people by available sampling method among women nurses working in hospitals in Isfahan city in year 1400. To measure the variables, short-form Minnesota job satisfaction questionnaire (Weiss and et al, 1967), lifestyle inventory (Smith and Miller, 1988) and cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski and Kraaij, 2007) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modelling with using SPSS and AMOS software was investigated. Findings showed that unpleasant lifestyle and cognitive emotion regulation of have a direct effect on job satisfaction in students (P<0/01). Also, proposed model had an acceptable fitness to the data (RMSEA=0/061, P-value<0/05) and indirect pathways of unpleasant lifestyle were significant through mediation role cognitive emotion regulation on job satisfaction. The evaluated model has a good fit and is an important step in identifying the factors that are effective in job satisfaction in hospital staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • unpleasant lifestyle
  • cognitive emotion regulation