دسترسی به مقالات نشریه به صورت آزاد می باشد

 

بنابر نامۀ شمارۀ 45847/311/90  مورخ 11/3/1390، براساس رأی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجة علمی ـ پژوهشی به فصلنامة دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی اعطا شد. این فصلنامه با همکاری انجمن روان شناسی ایران منتشر می گردد. همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی دانشگاه تهران (SID) نمایه می‌شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان  (خوراسگان)

مدیر مسؤول: دکتر احمدعلی فروغی ابری

سردبیر: دکتر ابوالقاسم نوری

همکار اجرایی: منصوره شمسی

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

نشانی: اصفهان، خیابان جی، سه‌راه کارخانۀ قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تلفن:13- 35354010 -031 داخلی 2440/ نمابر: 35354015  صندوق پستی 158ـ 81595

http://jsr-p.khuisf.ac.ir//

Ravanshenasi_kh92@yahoo.com