فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی به منظور گسترش دانش و پژوهش در زمینه های مختلف روان شناسی و کاربرد یافته های حاصل در عرصه های متنوع کار و زندگی انتشار می یابد. در راستای رسالت فصلنامه در نظر است با استناد به جدیدترین یافته ها و منابع معتبر علمی قابلیت استفاده از آن را چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر افزایش دهد. در این راستا با قرار دادن هر شماره فصلنامه در تارنمای اختصاصی و دسترسی قابلیت رایگان به مطالب آن ضمن رعایت رسالت مهم جامعه دانشگاه در تامین عدالت اجتماعی، زمینه لازم برای استفاده صاحب نظران، پژوهشگران، استفاده دانشجویان، مدیران و عوامل اجرایی سازمان ها و صنایع فراهم خواهد گردید.

 

برخی محورهای موضوعی نشریه:

 

- روان شناسی عمومی

- روان شناسی صنعتی

- روان شناسی بالینی

- روان شناسی تربیتی

- روان شناسی سلامت

- روان شناسی کودک

- مشاوره