دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی (JSRP) - اهداف و چشم انداز