دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،

فصل نامه ای است که مقاله های علمی- پژوهشی را در زمینه روانشناسی منتشر می کند.
این مجله توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) jsr-p.khuisf.ac.ir منتشر می شود. نگارندگان، باید قبل از ارسال مقاله های خود به آدرس  اطلاعات ذیل را در مورد تنظیم مقالات به دقت بخوانند. 

 

 • تکمیل فرم تعهدنامه که می توانید از اینجا دریافت کنید.
 • تکمیل فرم تعارض منافع نویسندگان که می توانید از اینجا دریافت کنید.
 • شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA ( دریافت اطلاعات بیشتر از اینجا )
   

  • نام نویسنده یا نویسندگان،سمت و درجه علمی، آدرس دقیق، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی آنها باید در صفحه
  اول مقاله درج شود.

   نحوه آدرس دهی: دانشجوی رشته ........، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

  •فونت مورد استفاده درمقاله لوتوس نازک 13 باشد.

   

  چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی ارایه شود.   چکیده فارسی با فونت زر نازک 13 و چکیده انگلیسی با فونت Time New Roman 11 باشد. هر دو چکیده باید معادل یکدیگر باشند، از 200 کلمه بیشتر نباشند و همه قسمت های آن شامل هدف، روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای سنجش، روش تحلیل داده ها و یافته ها در یک پاراگراف آورده شود.
  واژه های کلیدی نیز بیش از 6 مورد نباشد.


  •ترتیب آوردن بخش های مختلف مقاله: 1) برگ مشخصات مقاله، 2) عنوان (حداکثر 25 کلمه)، 3) چکیده فارسی، 4) مقدمه (مساله تحقیق، هدف و فرضیه)، 5) روش (روش پژ.هش، جامعه آماری و نمونه، ابزار سنجش و روش اجرا)، 6) یافته ها (جداول و نمودار ها، حداکثر تا 5 جدول)، 7) بحث، 8) سپاسگزاری، 9) منابع، 10 ) چکیده انگلیسی.

   

  •درمورد مقاله های تحلیلی، توصیفی و یا مطالعات کتابخانه ای داشتن الزاماتی مانند صاحب نظر بودن و یا داشتن سابقه پژوهشی در موضوع مورد نظر ضروری است.

   

     •برای ارجاع به منابع از روشAPA   استفاده شود. تمام منابع فارسی داخل متن و انتهای مقاله باید به صورت انگلیسی نوشته شود با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه مجله طبق فرمت جدید.

   

  •اگر مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، تا 5 نویسنده ذکر و در ادامه از عبارت همکار یا همکاران استفاده شود.

   

  •هنگام استفاده از سایت های اینترنتی، دقت شود که این سایت ها دارای اعتبار باشند.

   

  •فهرست منابع مقاله باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مرتب شود و سپس حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشار(در میان پرانتز)، عنوان کامل مقاله، نام و نام خانودگی مترجم، ناشر و محل چاپ آورده شود. این فهرست در پایان مقاله آورده می شود.

   

  •اصل جداول و نمودارها پیوست مقاله باشد. توضیح جداول و نمودارها در ذیل آنها و شماره و عنوان آنها در بالا آورده شود.

   

  •تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه وزیری بیشتر نباشد.

   

  •درمقالات برگرفته شده از رساله های کارشناسی ارشد و دکترا، ابتدا نام دانشجو و سپس نام استاد راهنما و استاد مشاور آورده شود. از درج نام های دیگر خودداری شود.

   

  •نویسندگان مسوول صحت و اصالت مقاله و ایده های ارایه شده در آن هستند

   
 • چنانچه مقاله  مبتنی بر کمک سازمانی انجام شده لزوما باید تقدیر و تشکر از آن مرجع انجام شود. (درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش ( در صورت وجود)  در مقاله الزامی است)

  •هیات تحریریه حق قبول یا رد یا ویرایش مقالات را دارد.

   

  •مقالات پس از وصول مسترد نخواهد شد.

   

  •از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.

   

  •ترتیب مقاله ها در نشریه دلیل برتری آنها نیست.

   

  •هر مقاله باید واجد اصول و معیارهای اخلاقی باشد.

   

   •پژوهشهای مبتنی بر نمونه های انسانی، باید دارای نامه ای دال بر کسب رضایت آگاهانه و تاییدیه کمیته اخلاقی محل باشند. پژوهش های مبتنی بر آزمایش با حیوانات باید مبتنی بر "اصول اخلاقی ای- پی – ای در مراقبت و استفاده از حیوانات در پژوهش" باشد. 


  اطلاعات لازم برای واریز مبلغ جهت پذیرش نهایی مقاله

  

پذیرش نهایی مقاله

 

باسلام

 

لطفا مبلغ 3000000 ریال (سیصد هزار تومان) به حساب بانک ملی با مشخصات زیر واریز و اسکن آن را ایمیل نمایید

 

باتشکر

 

شماره حساب

 

0223255628005

 

شناسه

 

9515151219

 

بانک ملی

 

به نام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)