صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


مدیر مسئول


دکتر احمدعلی فروغی ابری استاد دانشگاه

برنامه ریزی آموزشی

 • aforoughikhuisf.ac.ir

سردبیر


دکتر ابوالقاسم نوری استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی صنعتی

 • a.nouriedu.ui.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر غلامرضا منشئی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

روان شناسی

ویراستار


دکتر حسین مولوی استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی

 • hmolaviedu.ui.ac.ir

مدیر اجرایی


منصوره شمسی کارشناس پژوهش

روان شناسی

 • mshamskhuisf.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن احدی استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

روان شناسی

 • dr.ahadikiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • ashafiabadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیداحمد احمدی استاد دانشگاه اصفهان

مشاوره

 • sahmadedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد کلانتری استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی

 • mehrdadkedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی

 • hsmolavigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر آقایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدحمید آتش پور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیلا کریمی دانشیار دانشگاه لاتروبی استرالیا

روانشناسی سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن گل پرور دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا منشئی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مختار ملک پور استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی

 • mokhtarmalekpourymail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد دانشگاه اصفهان

روان شناسی صنعتی

 • anouriedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیداسماعیل هاشمی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

روان شناسی عمومی

 • esmaeilscu.ac.ir