دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی (JSRP) - واژه نامه اختصاصی