آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4604
تعداد پذیرش 439
تعداد پذیرش بدون داوری 25
تعداد عدم پذیرش 2042
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1789

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 509
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 170211
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 8.33 %