آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 352
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1415
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1295

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 602
تعداد مشاهده مقاله 333493
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 336723
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 371 روز
درصد پذیرش 16 %