آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 785
تعداد پذیرش بدون داوری 159
تعداد عدم پذیرش 2635
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2286

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 549
تعداد مشاهده مقاله 246744
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 272003
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 48 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 197 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 302 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1112 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 638 روز
درصد پذیرش 15 %