آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 694
تعداد پذیرش بدون داوری 159
تعداد عدم پذیرش 2322
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2029

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 555
تعداد مشاهده مقاله 194497
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 230569
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 51 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 217 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 329 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1228 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 14 %