دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی (JSRP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله