دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی (JSRP) - اخبار و اعلانات