داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

publons

سامره

اسدی مجره

asadimajreh_psy@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد ساری

 

اصغر

آقایی جشوقانی

aghaeipsy@gmail.com

استاد دانشگاه آزاد اصفهان

https://publons.com/researcher/4048176/asghar-aghaei/

رضا

جعفری هرندی

rjafarih@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

 

سید عباس

حقایق

abbas_haghayegh@yahoo.com

استادیار دانشگاه ازاد نئین

https://publons.com/researcher/4445101/sayed-abbas-haghayegh/

فریده

حمیدی

hamidi.f@gmail.com

استادیار دانشگاه شیراز

 

شهناز

خالقی پور

shkhaleghipour@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد نائین

https://publons.com/researcher/4419820/shahnaz-khaleghipour/

سحر

خانجانی وشکی

saharkhanjani35@yahoo.com

استادیار دانشگاه اراک

 

حسن

خوش اخلاق

khoshakhlagh_h@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر

 

زهرا

دشت بزرگی

zahradb2000@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد اهواز

 

زینب

ربانی

rabbany2007@gmail.com

استادیار آزاد اسلامی واحد الکترونیک

 

سحر

صفرزاده

safarzadeh1152@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد اهواز

https://publons.com/researcher/4424907/sahar-safarzadeh/

امیر

قمرانی

aghamarani@yahoo.com

استادیار دانشگاه اصفهان

 

مسعود

کیانی

masoodkian@gmail.com

استادیار دانشگاه کاشان

 

غلامرضا

منشئی

smanshaee@yahoo.com

دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان

 

علی

مهداد

alimahdad.am@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد اصفهان

 

حسین

مولوی

hsmolavi@gmail.com

استاد دانشگاه اصفهان

 

سید اسماعیل

هاشمی

esmaeil2140@yahoo.com

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

 

زهرا

یوسفی

z.yousefi1393@yahoo.com

دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان

 

 

داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

publons

سامره

اسدی مجره

asadimajreh_psy@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد ساری

 

اصغر

آقایی جشوقانی

aghaeipsy@gmail.com

استاد دانشگاه آزاد اصفهان

https://publons.com/researcher/4048176/asghar-aghaei/

رضا

جعفری هرندی

rjafarih@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

 

سید عباس

حقایق

abbas_haghayegh@yahoo.com

استادیار دانشگاه ازاد نئین

https://publons.com/researcher/4445101/sayed-abbas-haghayegh/

فریده

حمیدی

hamidi.f@gmail.com

استادیار دانشگاه شیراز

 

شهناز

خالقی پور

shkhaleghipour@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد نائین

https://publons.com/researcher/4419820/shahnaz-khaleghipour/

سحر

خانجانی وشکی

saharkhanjani35@yahoo.com

استادیار دانشگاه اراک

 

حسن

خوش اخلاق

khoshakhlagh_h@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر

 

زهرا

دشت بزرگی

zahradb2000@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد اهواز

 

زینب

ربانی

rabbany2007@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

 

سحر

صفرزاده

safarzadeh1152@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد اهواز

https://publons.com/researcher/4424907/sahar-safarzadeh/

حسین

مولوی

hsmolavi@gmail.com

استاد دانشگاه اصفهان

 

سید اسماعیل

هاشمی

esmaeil2140@yahoo.com

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4812591/seyed-esmaeil-hashemi/

فرهاد

محبوب خواه

mahbobkhah_farhad@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد بناب