1. رابطه علّی روان‌رنجورخویی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده با قصد ترک شغل و رضایت از زندگی با میانجی‌گری فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت نفت و گاز کارون

بلقیس بیت مشعل؛ علیرضا حیدریی؛ نسرین ارشدی؛ پرویز عسگری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 25-39

10.30486/jsrp.2019.584665.1690

3. اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر اصفهان

خاطره بزرگمهری بوذرجمهری؛ فریبا حافظی؛ پرویز عسکری؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 50-61

10.30486/jsrp.2018.544561