18. پیش‌بینی دینداری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس خودکارآمدی الگوبرداری معنوی، ادراک از دینداری والدین و ویژگی‌های شخصیتی

حمیده قاسمی؛ اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

23. تأثیر گروه‌درمانی معنوی و وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب مرگ و باور به ادامۀ حیات پس از مرگ با تکیه بر گزارش‌های افراد تجربه‌کنندۀ مرگ در دانشجویان

محمدباقر کجباف؛ علی نقی قاسمیان نژاد جهرمی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 4-13