3. پیش‌بینی دینداری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس خودکارآمدی الگوبرداری معنوی، ادراک از دینداری والدین و ویژگی‌های شخصیتی

حمیده قاسمی؛ اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30