1. بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک(DBT) بر تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی زنان معتاد از طریق متغیر های میانجی ذهن آگاهی و ارتباط موثر و تنظیم شناختی هیجانی

سهیلا اثنی عشران؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی سامانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.30486/jsrp.2019.569930.1371

6. رابطه دیدگاه آگاهی و اثر منابع اطلاع‌رسان در مورد اعتیاد با تمایل به مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

فریده قائمی؛ سید محمدرضا صمصام شریعت؛ کیمیا آصف‌وزیری؛ دلارام بلوچی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1387، صفحه 93-104