نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش حافظۀ فعال و آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانِ یادگیری ریاضی اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی و جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری ریاضی بودند که از میان آنها، 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با روش تصادفی در گروههای آزمایش (آموزش حافظۀ فعال و آموزش فراشناخت) و گواه قرار گرفتند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر (شهیم، 1364)، آزمون ایران کی‌مت (محمد اسماعیل و هومن، 1381) و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی (فراهانی، 1386) بود. داده‌ها از طریق تحلیل کواریانس بررسی شد. یافته‌ها نشان داد آموزش حافظۀ فعال و آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است (01/0P < ). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین دو روش آموزش حافظۀ فعال و فراشناخت، در بهبود عملکرد تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of working memory and metacognition training on academic function of female students with mathematics learning disabilities

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of analyzing the effect of instruction of working memory and instruction of metacognition on academic performance among female students with mathematics learning disabilities. The research was experimental and the statistical population included third grade female students with learning mathematics disabilities, among them 30 students were selected via cluster multistage random sampling and then divided into experimental groups (instruction of working memory and metacognition) and control group in a random way. The assessment tools included Wechsler Intelligence Scale for Children (Shahim, 1364), Iran Keymath Test (Mohammad Esmaeil & Human, 1381) and Mathematics Academic Performance Test (Farahani, 1386). The data were analyzed through covariance analysis. The results showed that working memory instruction and metacognitive instruction are effective on the mathematics academic performance of the students with mathematics learning disabilities (P < 0/01). The results of Tukey’s post hoc test revealed that, there is no significant difference between effects of working memory instruction and metacognitive instruction in mathematics academic performance of the students with mathematics learning disabilities (P>0/05).
The effect of working memory

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics disabilities
  • working memory
  • Metacognition
  • Females