نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ابتکار شخصی، جهت‌گیری مذهبی و سرمایۀ اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز تولیدی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کارکنان مراکز تولیدی شهر اردبیل بودند که از میان آنها 200 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس ابتکار شخصی (رابینز چک، 1998)، پرسشنامۀ جهت‌گیری مذهبی (آلپورت، 1968)، مقیاس سرمایۀ اجتماعی سازمانی (لادردال، 1999) و پرسشنامۀ عملکرد شغلی (پترسون، 1963) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ابتکار شخصی، سرمایۀ اجتماعی سازمانی و جهت‌گیری مذهبی درونی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت معناداری (01/0P < ) دارند. اما بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی و عملکرد شغلی همبستگی معناداری به‌دست نیامد (05/0P < ). رگرسیون چندگانه نشان داد که 3/34 درصد از واریانس عملکرد شغلی از طریق ابتکار شخصی، جهت‌گیری مذهبی و سرمایۀ اجتماعی سازمانی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between personal initiative, religious orientation and organizational social capital and workers job performances

چکیده [English]

The research was performed to determine the relationship between personal initiative, religious orientation, organizational social capital and job performance in the productive centers employees. The research method was correlation, and research statistical population comprised of all productive centers employees in Ardabil city, among them 200 persons were selected through the two-stage cluster random sampling. The measurement instruments were the Personal Initiative Scale (Robitschek, 1998), the Religious Orientation Questionnaire (Allport, 1968), the Organizational Social Capital Scale (Lauderdale, 1999) and the Job Performance Questionnaire (Paterson, 1963). Data were analyzed through Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that personal initiative, organizational social capital and internal religious orientation had a significant positive correlation with the job performance of productive center employees (P < 0.01), while a significant negative correlation was not obtained between external religious orientation and job performance (P>0.05). The results of multiple regression analysis showed that 34.3 percent of job performance variance would be explained through variables of personal initiative, religious orientation and organizational social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal initiative
  • Religious orientation
  • organizational social capital
  • job performance