نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روانشناسی

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویتی و صفات شخصیتی در تمیز نوجوانان و جوانان معتاد و غیرمعتاد است. در این مطالعۀ علّی ـ مقایسه‌ای جامعۀ آماری همۀ مردان معتاد 15 تا 25 ساله (معتادان به مواد مخدر و مواد محرک) بستری‌شده در مرکز بازپروری توسکا متعلق به جمعیت خیریۀ تولد دوباره در منطقۀ افسریه تهران است. همچنین جامعۀ آماری افراد غیرمعتاد نیز مردان 15 تا 25 سالۀ ساکن در منطقۀ افسریه است. برای نمونه‌گیری 60 معتاد و 60 غیرمعتاد به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت‌اند از: پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و همکاران، 1988)، سبک‌های دلبستگی بزرگسالان (بشارت، 1379)، سبک‌های هویت برزونسکی ( ISI-6G ، وایت و همکاران، 1998)، و NEO-FFI (کاستا و مک‌کری، 1992). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که به کمک متغیرهای گفته‌شده می‌توان عضویت در گروههای معتاد و غیرمعتاد را پیش‌بینی کرد. تابع حاصل به روش همزمان قادر به تبیین 7/61 درصد و در روش گام به گام 60 درصد از واریانس تفاوت در گروههای معتاد و غیرمعتاد بود (001/0 > P ). با مقایسۀ ضرایب استاندارد در روش همزمان و گام به گام، هویت هنجاری، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و مسؤولیت‌پذیری به ترتیب بیشترین نقش را در تمایز دو گروه معتاد و غیرمعتاد داشتند. پیش‌بینی عضویت گروهی نشان داد که در روش گام به گام 7/86 درصد از افراد در گروههای معتاد و غیرمعتاد به‌درستی طبقه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Membership of Adolescents & Adults in Addict & Non-addict Groups According to Perceived Social Support, Attachment Styles, Identity Styles & Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini Almadani
  • Yoosef Karimi
  • Hadi Bahrami

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify the role of perceived social support, attachment styles, identity styles, and personality traits in discriminating between addict and non-addict groups. In this causual-comparative study, the statistical population includes all male addicts (ranging in age from 15 to 25 years old) in Tooska’s rehabilitation camp in Tehran (Afsariye Zone). For sampling, 60 addict males and 60 non-addict males by available sampling were selected. Assessment instrument consisted of NEO-FFI (Costa & McCrae1992), ISI-6G (White et al, 1998), Adult’s attachment styles (Besharat, 1379), and perceives social support questionnaire (Zimmet et al, 1988). Data was analyzed by SPSS-18 software and discriminant analysis method was used. The results showed that these variables can predict the membership in addict and non-addict groups. The 12 predictive variables accounted for 61.7% & 60% of the variance between addict and non-addict groups. By comparing standard coefficients, the most 3 important components in discriminating between groups were respectively: normative identity style, perceived social support, and conscientiousness personality trait. In stepwise discriminatory model, 86.7% of participants were categorized in addict and non-addict groups correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Identity
  • social support
  • attachment styles
  • Addicts
  • adolescents