نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه گرایش به خودکشی با متغیرهای جمعیت شناختی، رضایت از زندگی، سابقۀ رویدادهای ناراحت کننده و وابستگی به مواد ، عوامل خانوادگی، رابطه با جنس مخالف و مشارکت در فعالیت گروهی بود. لذا، در یک مطالعه همبستگی، از جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شاهین شهر در سال تحصیلی 90-1389 تعداد 415 دانش آموز به شیوه تصادفی متناسب با حجم انتخاب و با مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) مقیاس «گرایش به خودکشی»، فرم ایرانی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون ( MACI-IR ؛ مهرابی، 1389 ) و پرسشنامه های جمعیت شناختی و خانوادگی ارزیابی شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معنادار اکثر متغیرهای مورد بررسی با گرایش به خودکشی بود 05) /0 p < ). ولی نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد متغیرهای رضایت از زندگی، شدت اتفاق ناراحت کننده، سابقه خانوادگی خودکشی، داشتن دوست پسر، تحصیلات مادر و بیماری روانی مادر در مجموع 2/42 درصد از گرایش به خودکشی نوجوانان دختر را پیش بینی می کند (05/0 p < ). نتایج حاصل از این پژ‍‍وهش بر نقش حوادث شدید، سابقه خودکشی در خانواده ، سطح تحصیلات مادر، بیماری روانپزشکی پدر و رابطه با دوست پسر در گرایش به خودکشی تاکید داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of effective Factors on Suicidal Tendency in Female high school students

نویسندگان [English]

  • hosseinali mehrabi
  • homa sheikhdarani

چکیده [English]

  The goal of this research was to study the relationship to between suicidal tendency with demographic variables , life satisfaction , history of annoying events and druy dependency m family factors relation with opposite sex and participation in social activity. In a correlation design, 415 female high school students of Shahin Shahr with classified random method were selected and assessed with SWLS (Deinner, 1985), scale of “Suicidal Tendency” MACI-IR (Mehrabi, 2010/1389s.c.) and demographic and family questionnaires. Results of Pearson correlation showed that almostal of these variables have significant relation with suicidal tendency(p < 0.05), but results of stepwise regression analysis showed that life satisfaction, severity of annoying events, family history of suicide, having a boyfriend, mothers education and mental health can predict 42.2% of suicidal tendency in the female adolescents (p < 0.05). The findings emphasized the role of traumatic events, family history for suicide, mothers education, fathers psychiatric illness, and relation with a boy friend on suicidal tendency., family factors and having boyfriends on suicidal tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicidal tendency
  • life satisfaction
  • demographic variables
  • Family Factors
  • relation with opposite sex.boyfriends