نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 گروه مددکاری اجتماعی، عضو ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مددکاری اجتماعی، عضو ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوج‌های متأهل شهر طبس بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل همۀ زوج‌های متأهل شهر طبس در سال 1393 بود که حداقل یک سال از ازدواج آنان گذشته بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 230 زوج (230 زن، 230 مرد) از 5 منطقه شهر طبس انتخاب شدند. مردان پرسشنامۀ‌ هوش هیجانی (برادبری و گریوز،2003) و زنان پرسشنامۀ خشونت علیه زنان (حاج یحیی، 1999) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اثر مؤلفه‌های خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، بر خشونت علیه زنان معنادار است (01/0P<). براساس نتایج این پژوهش مردانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، نسبت به همسر خود خشونت کمتری را اعمال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Men's Emotional Intelligence on Violence against Women among Married Couples

نویسندگان [English]

  • tayebe jafarian 1
  • mansour fathi 2
  • malihe arshi 3
  • ramezanali ghaderi 3

چکیده [English]

The purpose of the present research was to determine the effect of men's emotional intelligence on violence against women among married couples in Tabas. The research method was correlational. The population included all married couples who had at least one year of marital life in Tabas in 2014. From among them, 230 married couples (230 females and 230 males) were randomly selected via multi-stage cluster sampling from 5 areas of the city. Male partners completed Emotional Intelligence Questionnaire (Bradberry & Greaves, 2003) and female partners completed Violence against Women Questionnaire (Haj Yahia, 1999). The data were analyzed using Pearson correlation and multi steps regression analysis. The results showed that the components of self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management had significant effect on violence against women (P<0.01). Based on these results, men with high emotional intelligence impose less violent against their wives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Violence against women
  • Tabas city
Haj–Yahia, M. (2001) .Attitudes of Arab Women to Different Pattern Coping to Wife Abuse, Journal of Interpersonal Violence, 17: 221 Holley, P., Yabiku, S.T., and Benin, M. (2006). The Relationship between Intelligence and Divorce. Journal of Family Issues, 27(12): 1723-1748. Mehrabian, A. (2000). Beyond IQ: Broad based measurement of individual success potential or emotional intelligence. Genetic, Social &amp; General Psychology Monographs, 126(2), 102-133. Nelis D, Quoidbach J, Mikolajczak M, &amp; Hansenne M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible: journal of personality and Individual differences. P; 36-37. Ortese, Tor- Anyin .(2008). Effects of emotional intelligence on martial adjustment of couple in Nigeria. IFE Psychological> Vol. 16. (2): 101- 112. Smith, L., Ciarrochi, J., and Heaven P.C.L. (2008). The stability and change of trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction: A one-year longitudinal study. Personality and Individual Differences, 45: 738–743.