نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ،ایران

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش نقش شفقت به خود و شکفتگی به‌عنوان پیش‌بین‌های شادمانی زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1395 بودند. بدین منظور تعداد 140 زن متأهل شهر اصفهان به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه شادمانی زناشویی (تگریان،1387)، شفقت به خود (نف،2003) و شکفتگی (دینره، 2009) را پاسخ دادند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شکفتگی و شفقت به خود پیش‌بینی کننده شادمانی زناشویی بودند (01/0P<) ولی از بین شش خرده‌مقیاس شفقت به خود (مهربانی با خود، ذهن‌آگاهی، انزوا، اشتراکات انسانی، قضاوت در مورد خود و همانندسازی افراطی) یگانه متغیر ذهن‌آگاهی پیش‌بین شادمانی زناشویی بود (02/0P<). درنتیجه می‌توان مطرح نمود که شادمانی زناشویی زنان متأهل بر اساس ویژگی‌های شخصیتی چون شفقت به خود و شکفتگی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Happiness Based on self-compassion and Flourishing in Married women

نویسنده [English]

  • Rezvavsadat Jazayeri 2

2 Academic member, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this study the role of self-compassion and flourishing as predictors for marital happiness was investigated. For this purpose, 140 married women Isfahan city were selected by available sampling method and and Marital Happiness Scale (Tgryan, 1387), Self-Compassion (Neff, 2003) and Flourishing (Diener, 2009) responded. Data was analyzed by using multiple regression analysis Results showed that flourishing and self- compassion were capable of predicting the Marital happiness but among the six subscales of self-compassion (self- kindness, self–judgment, common humanity, mindfulness, isolation and over-identification) only variable mindfulness predicted marital happiness. As a result can marital happiness married women based on personality traits (self- compassion and flourishing) they explained (p <0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • self- compassion
  • flourishing
  • Marital Happiness
  • married women
بشرپور، س. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس دلسوزی به خود در دانشجویان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 7(2)، 66-75.
پورمحسنی کلوری، ف. (1392). رابطه فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری با بخشش و رضایت زناشویی زوجین. روان‌شناسی معاصر، 8، 17 -26.
تگریان، ن. (1387). بررسی تأثیر زوج‌درمانی معنوی بر حال و هوای خانواده و شادی زوجین شهرستان خمینی‌شهر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.
دلاور، ع.(1388). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
شفیعی مطلق، س. (1389). بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی در زن و شوهرهای شهر گچساران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
قزلسفلو، م؛ جزایری، ر. آ؛ بهرامی، ف؛ و محمدی، ر. آ. (1395). رابطه سلامت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(139)، 137-148.
قزلسفلو، م؛ جزایری، ر. آ؛ بهرامی، ف؛ و محمدی، ر. آ. (1395). سبک‌های زوجی و شفقت به خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5(2)، 79-96.
مرادی، م؛ قاسمی، ن؛ و قمرانی، آ. (1394). روایی و پایایی مقیاس شکفتگی و تعیین رابطه شکفتگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(42)، 330-337.
مؤمنی، ف؛ شهیدی، ش؛ موتابی، ف؛ و حیدری، م. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس خودشفقت‌ورزی. روان‌شناسی معاصر، 8(2)، 27-40.
Akin, A., & Akin, U. (2015). Mediating role of coping competence on the relationship between mindfulness and flourishing. Suma Psicologica, 22(1), 37-43.
Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2011). Self-compassion and relationship maintenance: the moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 100(5), 853.
Breines, J. G., & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(9), 1133-1143.
 Brown, K.W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822–848.
Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12, 43–51.
Crocker, J., & Canevello, A. (2008). Creating and undermining social support in communal relationships: the role of compassionate and self-image goals. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 555.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
Diener E, Biswas-Diener R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97(2), 143-156.
Dyrenforth, P. S., Kashy, D. A., Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: the relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690.
Faulk, K.E., Gloria, C.T., & Steinhardt, M.A. (2013). Coping profiles characterize individual flourishing, languishing, and depression. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 26, 378-390.
Fincham, F.D., Stanley, S., & Beach, S.R.H. (2007).Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and the Family, 69, 275-292.
Gilbert, P., Miles, J. N. (2000). Sensitivity to Social Put Down: it's relationship to perceptions of social rank, shame, social anxiety, depression, anger and self-other blame. Pers Individ Dif, 29(4), 757-774.
Huppert, F. A., & So, T. T. C. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social Indicators Research, 110, 837–861.
Kamp Dush, C. M., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008). Marital Happiness and Psychological Wellbeing across the Life Course, Relation, 57 (2), 211-226.
Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007–1022.
Lynch, T. R., Robins, C. J., & Morse, J. Q. (2001). Couple functioning in depression: the roles of sociotropy and autonomy. Journal of Clinical Psychology, 57(1), 93-103.
Maisel, N. C., & Karney, B. R. (2012). Socioeconomic status moderates associations among stressful events, mental health, and relationship satisfaction. Journal of Family Psychology, 26(4), 654-660.
Neff, K. D. (2003). Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–102.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal Res Pers, 41, 908-16.
Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 78-98.
Neff, K. D., & Costigan, A. P. (2014). Self-Compassion, Wellbeing, and Happiness. Psychologie in Österreich. 2(3), 114-119.
Neff, K. D., Hseih, Y., & Dejitthirat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4, 263–287.
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United
Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2014). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal Couns Dev, 82 (1), 58-68.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of psychology, 52(1), 141-166.
Sandhya, S. (2009). The social context of marital happiness in urban Indian couples: Interplay of intimacy and conflict. Journal of Marital & Family Therapy, 35(1), 74-96.
Schotanus-Dijkstra, M., Pieterse, M. E., Drossaert, C. H. C., Westerhof, G. J., Graaf, R., Have, M. Walburg, J. A., Bohlmeijer, E. T. (2016). What Factors are Associated with Flourishing? Results from a Large Representative National Sample. J Happiness Stud. 17, 1351-1370.
Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press, New York.
Shapiro, S. L., Brown, K., Thoresen, C., & Plante, T. G. (2011). The moderation of mindfulnessbased stress reduction effects by trait mindfulness: Results from a randomized controlled trial. Journal of Clinical Psychology, 67(3), 267-277.
Smith., A. R. (2015). mindfulness and marital satisfaction: direct and indirect effects. Department of Human Development and Family Studies. Master of Science Colorado State University. pp: 11.
Van Dam, N.T., Sheppard, S.C., Forsyth, J. P. & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better pre dictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 25(1), 123-130.
Wachs, K., & Cordova, J. V. (2007). Mindful relating: Exploring mindfulness and emotion repertoires in intimate relationships. Journal of Marital and Family Therapy, 33, 464 – 481.
Yarnell, L. M. & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159.
Yarnell, L., Neff, K. D. (2012). Self-compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Wellbeing. Self and Identity, 1-14.
Younkins E. W. (2010). Human nature, flourishing, and happiness: Toward a synthesis of Aristotelianism, Austrian economics, positive psychology, and Ayn Rand’s objectivism. Libertarian Papers, 2(35), 1-50.