11. مقایسۀ نشخوار ذهنی، احساس درماندگی و بزرگنمایی در سنین مختلف و رابطۀ آنها با سبک‌های مقابله با استرس در بازدیدکنندگان یک وب‌سایت سنجش وضعیت روانی طی هفتۀ اول شیوع کرونا ویروس

پیمان دوستی؛ نرگس حسینی نیا؛ گلناز قدرتی؛ محمد اسماعیل ابراهیمی