آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 795
تعداد پذیرش بدون داوری 159
تعداد عدم پذیرش 2705
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2353

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 551
تعداد مشاهده مقاله 255390
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 280690
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 47 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 196 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 299 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1100 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 637 روز
درصد پذیرش 15 %