نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

حسن

احدی

dr.ahadi@kiau.ac.ir

استاد

سیداحمد

احمدی

sahmad@edu.ui.ac.ir

استاد

سامره

اسدی مجره

asadimajreh_psy@yahoo.com

استادیار

سیدحمید

آتش پور

hamidatashpour@gmail.com

دانشیار

اصغر

آقایی جشوقانی

aghaeipsy@gmail.com

استاد

ناصر

بهروزی

behroozyn@yahoo.com

دانشیار

منصوره

پورمیری

pourmiri90@gmail.com

استادیار

رضا

جعفری هرندی

rjafarih@gmail.com

دانشیار

سیما

جنتیان

janatian_sima@yahoo.com

استادیار

فریبا

حافظی

febram315@yahoo.com

استادیار

سید عباس

حقایق

abbas_haghayegh@yahoo.com

استادیار

فریده

حمیدی

hamidi.f@gmail.com

استادیار

شهناز

خالقی پور

shkhaleghipour@yahoo.com

استادیار

سحر

خانجانی وشکی

saharkhanjani35@yahoo.com

استادیار

اعظم

خطیبی

azamkh48@yahoo.com

دانشیار

سیدحسن

خلیلی

hassankhalili1360@gmail.com

استادیار

حسن

خوش اخلاق

khoshakhlagh_h@yahoo.com

استادیار

فلور

خیاطان

f.khayatan@yahoo.com

استادیار

زهرا

دشت بزرگی

zahradb2000@yahoo.com

استادیار

بهروز

دولتشاهی

dolatshahee@yahoo.com

استادیار

زینب

ربانی

rabbany2007@gmail.com

استادیار

سمیه

ساداتی فیروزآبادی

somayehsadati@shirazu.ac.ir

استادیار

آرتا

سربلند

sarboland1352@yahoo.com

استادیار

سحر

صفرزاده

safarzadeh1152@gmail.com

استادیار

هادی

فرهادی

farhadihadi@yahoo.com

استادیار

الهام

فروزنده

elham_for@yahoo.com

استادیار

مریم

قربانی

ghorbani_psyc@yahoo.com

استادیار

امیر

قمرانی

aghamarani@yahoo.com

استادیار

محمد باقر

کجباف

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

استاد

مهرداد

کلانتری

mehrdadk@edu.ui.ac.ir

استاد

مسعود

کیانی

masoodkian@gmail.com

استادیار

یوسف

گرجی

yousefgorgis@yahoo.com

استادیار

محسن

گل پرور

mgolparvar@khuisf.ac.ir

دانشیار

محمدرضا

مصاحبی

mosaheb170@gmail.com

استادیار

مختار

ملک پور

mokhtarmalekpour@ymail.com

استاد

غلامرضا

منشئی

smanshaee@yahoo.com

دانشیار

علی

مهداد

alimahdad.am@gmail.com

استادیار

حسین

مولوی

hsmolavi@gmail.com

استاد

فرح

نادری

nmafrah@yahoo.com

دانشیار

محمد علی

نادی

mnadi@khuisf.ac.ir

دانشیار

سید اسماعیل

هاشمی

esmaeil2140@yahoo.com

دانشیار

زهرا

یوسفی

z.yousefi1393@yahoo.com

دانشیار

فریده

یوسفی

yousefi@shirazu.ac.ir

دانشیار